تجهیزات تله متری

مطالب مربوط به تجهیزات و محصولات تله متری و RTU

MTK 140

راه اندازی و توقف آرام موتورها/پمپ ها حفاظت بسیار دقیق از موتور/پمپ جلوگیری از ضربه های راه اندازی موتور مطابق ... ادامه مطلب

پاورمتر

اندازه گیری کلیه پارامترهای برق ورودی اندازه گیری کلیه پارامترهای مصرف کننده نمایش مقادیر انتخاب شده بر روی LCD کاراکتری ... ادامه مطلب